Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

§ 1

 1.  

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z określonych w regulaminie serwisów internetowych Usługodawcy, zawierających w szczególności informacje i materiały na temat produktów finansowych, ubezpieczeniowych.

   

 2.  

  Usługodawcą w ramach Serwisów jest spółka pod firmą Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514.

   

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1.  

  Podmioty współpracujące – osoby trzecie, w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, usługodawcy świadczący usługi dostępu do internetu, biura podróży oraz inne instytucje finansowe, którym Usługodawca może udostępniać, za zgodą Usługobiorcy, jego dane osobowe, w celu przedstawienia oferty na świadczenie usług.

   

 2.  

  Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca, w szczególności: OfertaPozyczki.pl, JednaOferta.pl, Sianopomoc.pl, CentrumOddluzeniowe.pl, JestemPoszkodowany.pl, OfertaSMS.pl, PFGroup.pl, oraz każdy inny, którego wydawcą jest Usługodawca.

   

 3.  

  Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

   

Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3

 1.  

  Usługodawca świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:

   

  1.  

   informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Podmiotów współpracujących, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych (m.in. stopach procentowych),

    

  2.  

   informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Podmiotem współpracującym w sposób umożliwiający przekazanie danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Podmiotów współpracujących dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy.

    

 2.  

  W ramach usług informacyjnych Usługodawca może przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   

 3.  

  W ramach usług informacyjno-marketingowych Usługodawca może zamieszczać w Serwisie odnośniki do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług.

   

 4.  

  Usługodawca może być, w ramach usług wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów.

   

§ 4

 1.  

  Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Podmiotów współpracujących lub innym podmiotem.

   

 2.  

  Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

   

 3.  

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych przez Podmioty współpracujące, jak również za inne dane prezentowanie w Serwisie Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

   

 4.  

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:

   

  1.  

   treść oferty,

    

  2.  

   sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,

    

  3.  

   sposób wykonania zawartej umowy.

    

§ 5

 1.  

  Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

   

 2.  

  Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

   

 3.  

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

   

 4.  

  Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem usług tj.: infolinii o podwyższonej opłacie oraz Subskrypcji SMS Premium MT.

   

§ 6

 1.  

  Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

   

 2.  

  Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.

   

 3.  

  Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

   

Ochrona prywatności

§ 7

 1. Usługodawca określa warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w 

  polityce prywatności

   oraz w informacji stanowiącej element formularzy. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych w sposób określony przepisami rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym.

 2.  

  Usługodawca może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne technologiczne dotyczące Usługobiorców:

   

  1.  

   oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

    

  2.  

   informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

    

  3.  

   informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

    

 3.  

  Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

   

 4.  

  Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie wskazanych oświadczeń.

   

Prawa autorskie

§ 8

 1.  

  Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

   

 2.  

  Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców tylko dla użytku osobistego.

   

 3.  

  Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej licencji na korzystanie z informacji i materiałów wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz celem świadczenia usług.

   

Reklamacje

§ 9

 1.  

  Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:

   

  1.  

   sposobu lub jakości świadczenia usług,

    

  2.  

   działalności Serwisu.

    

 2.  

  Usługobiorca składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres biuro@pfgroup.com.pl bądź pocztą, na adres Usługodawcy, wskazując równocześnie:

   

  1.  

   dane identyfikacyjne Usługobiorcy, w szczególności imię i nazwisko oraz adres,

    

  2.  

   określenie rodzaju reklamowanej usługi,

    

  3.  

   okoliczności uzasadniające reklamację,

    

  4.  

   roszczenie Usługobiorcy.

    

 3.  

  Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.

   

 4. Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: 

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/

   

 5.  

  Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

   

§ 10

Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą sposobu świadczenia usług przez Podmioty współpracujące w sposób określony przez ten Podmiot współpracujący.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1.  

  Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.

   

 2.  

  Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

   

  1.  

   zmianę przepisów prawa,

    

  2.  

   rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,

    

  3.  

   zmianę sposobu świadczenia usług.

    

 3.  

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

   

  Polityka Prywatności

  Obowiązek informacyjny

  Informujemy, że spółka pod firmą: Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514, kapitał zakładowy 5.000 PLN (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

  Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest spółka Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 8A/16, 51-317 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514,

  2. z Administratorem można się kontaktować:

   • pisemnie, na adres: Progress Finance Group Sp. z o.o. pl. Św. Macieja 1A, 50-244 Wrocław,
   • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@pfgroup.com.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Administratora,

  4. możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: m.in. imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, zameldowania i korespondencyjny, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego, data rozpoczęcia zamieszkania pod aktualnym adresem, nazwa i adres oraz dane pracodawcy, wykształcenie, stan cywilny, w tym dane wrażliwe dotyczące: seria inr dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer konta bankowego, okres korzystania z konta bankowego, ilość lat przepracowanych, źródło dochodu, data rozpoczęcia i zakończenia umowy dla źródła dochodu, nazwisko panieńskie matki, imiona rodziców, kwota miesięcznego dochodu, ilość osób na utrzymaniu, ilość osób w gospodarstwie domowym, aktualnie posiadane zadłużenie, wysokość miesięcznych rat oraz wydatków, ilość i wysokość zobowiązań, typ własności zamieszkiwanej nieruchomości; zachowania i zainteresowania użytkowników dostępne w systemie reklamowym Facebook i Google, język, lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), kraj, miejscowość, przeglądarka, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług,

  5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest oferowanie klientom, partnerom i kontrahentom Administratora produktów finansowych oraz przeprowadzanie skutecznych kampanii marketingowych,

  6. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratora. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook czy Google, w zakresie, w jakim Administrator korzysta z ich usług,

  7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej,

  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług w innych celach wskazanych w pkt 3 powyżej,

  9. ma Pan/Pani prawo do:

   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
   • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
   • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
   • przenoszenia swoich danych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  10. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz,

  11. informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą narzędzi i personalizowanych reklam udostępnianych przez Facebook, Inc., Google LLC, HotJar LTD., LiveChat, Inc., Agencja Ma&Ma, AdEspresso, Inc. oraz przez naszych partnerów handlowych,

  12. informujemy, że w oparciu o Pana/Pani dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych, a następnie będziemy kontaktować się z osobami, które z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowane w przyszłości naszymi usługami poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz w sposób opisany punkt wcześniej.

  Informacja o „cookies”

  Cookies i inne podobne technologie

  Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Progress Finance Group Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy czyli np. podmioty współpracujące z Progress Finance Group Sp. z o.o., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

  Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

  Dlaczego z tego korzystamy?

  Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

  • świadczenia usług;
  • dostosowywania zawartości serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

  Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

  • niezbędne do działania usługi - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

  Inne technologie

  Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

  LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

  Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

  Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

  • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
  • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
  • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
  • blokowania lub usuwania cookies.

  Gdzie szukać pomocy?

  Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome , Opera , itp.

  Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

  Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

  Drobne, dobre rady

  Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

   

  • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
  • dane podane przez Ciebie przy wypełnianiu formularzy znasz tylko Ty, zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
  • zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.