Regulamin

Regulamin „Subskrypcje SMS Premium MT KREDYT”

§1. Uwagi ogólne

 

1.     „Subskrypcje Premium MT” (dalej Usługa lub Serwis) jest usługą dostępną dla abonentów sieci GSM sieci Polkomtel sp. z o.o., P4 sp. z o.o., PTC S.A.

2.     Usługę świadczy firma PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 8A/16, 51-317 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000450948, kapitał zakładowy (opłacony): 5.000,00 PLN, NIP 8952018514, REGON 022058821.

3.     Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

4.     Każdy abonent, który przystępuje do korzystania z  Serwisu i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium MT lub poprzez dedykowaną stronę internetową (dalej Użytkownik) lub poprzez WAP, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz poniższe załączniki:
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/polityka-ochrony-danych-osobowych.pdf
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/przetwarzanie-danych.pdf
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/zasady-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf

 

§2. Zasady korzystania z serwisów

 

1.     Serwis może zostać zamówiony za pomocą telefonu komórkowego lub w przypadku wybranych serwisów, za pośrednictwem dedykowanej serwisowi strony internetowej lub za pomocą WAP.

2.     Aby aktywować Serwis za pomocą telefonu komórkowego należy wysłać ze swojego numeru telefonu pod Numer Premium MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie subskrybowanego Serwisu (SMS aktywujący serwis jest bezpłatny). W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści stop [nazwa serwisu], na numer Premium MT dezaktywowanego Serwisu (SMS dezaktywujący serwis jest bezpłatny).

 

Nazwa 
serwisu

Tematyka 
serwisu

Numer 
Premium 
MT 
do 
aktywacji 
serwisu

Aktywacja 
serwisu 
(słowo 
„start” 
jest 
nieobowiązkowe.
By 
aktywować 
serwis 
wystarczy 
wysłać 
SMS 
pod 
numer 
serwisu 

treści 
wpisując 
nazwę 
serwisu)

Częstotliwość 
otrzymywania 
serwisu 

numeru 
Premium 
MT

(z wyłączeniem wiadomości z potwierdzeniem zapisania się do serwisu oraz sposobie wypisania się z niego – są one darmowe).

Welcome Messager – pierwsza płatna wiadomość wysłana po zapisaniu się jest odpłatna.

Koszt 
otrzymania 
jednej 
wiadomości 
Premium 
MT

Numer 
Premium 
MT 
do 
dezaktywacji 
serwisu

Dezaktywacja
serwisu

kredyt

Informacje o produktach i usługach
finansowych (m.in. kredytach gotówkowych, konsolidacyjnych, hipotecznych, pozabankowych, samochodowych, odnawialnych, firmowych i innych).

60216

start 
kredyt

1 x dzień 
o godzinie:
12

2,46 zł 
z VAT

60216

stop 
kredyt

 

3.     W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcje danego Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, należy   wpisać w specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Serwisu, numer telefonu, dla którego dany Serwis ma zostać uruchomiony. Następnie, na wskazany numer telefonu, wysłany zostanie specjalny kod weryfikacyjny, który w celu zakończenia zamówienia Serwisu należy wpisać w odpowiednim polu formularza internetowego.

4.     W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcję danego Serwisu poprzez WAP, aktywacja subskrypcji następuje przez wybranie linku służącego do zamówienia np.: <zamawiam> na stronie aktywacji Serwisu.

5.     Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie SMS o skutecznej aktywacji  Serwisu,  o sposobie, częstotliwości i koszcie otrzymania Serwisu a także o dokładnym sposobie wypisania się z Serwisu. Komunikat wysłany jest bezpośrednio przez Operatora GSM po zapisaniu się Użytkownika na Serwis.

6.     Użytkownik płaci tylko za Premium MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

7.     Wiadomości w ramach realizacji Serwisu wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu częstotliwościach, które wskazano powyżej.

8.     Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium MT w częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu.

9.     Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu. Sposób dezaktywacji danego Serwisu opisany jest odpowiednio w ust. 2.1. powyżej.

10.   Warunkiem skorzystania z  Serwisu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu  pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

11.   Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są bezpośrednio przez Operatorów Sieci GSM.

12.   Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu komórkowego abonenta zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.

13.   Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

14.   Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

15.   Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

16.   Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

17.   Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

 

§3. Reklamacje

 

1.     Reklamacje dotyczące działania Serwisu można przesyłać na adres e-mail: reklamacje@pfgroup.com.pl.

2.     Reklamacje dotyczące błędnego naliczania opłat należy składać u właściwego Operatora GSM. PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest podmiotem naliczającym jakiekolwiek opłaty i nie posiada dostępu do sieci telekomunikacyjnej operatora GSM umożliwiającej dokonanie jakiejkolwiek weryfikacji w powyższym zakresie.

3.     Reklamacje dotyczące wszystkich innych kwestii, poza wyniesionymi w ust. 1 i 2 powyżej, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@pfgroup.com.pl.

4.     Każda reklamacja winna zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). Operatorzy GSM nie udostępniają PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jakichkolwiek danych osobowych i teleadresowych abonentów.

5.     Reklamacje rozpatrywane są przez PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w terminie 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymał reklamację.

6.     W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.

 

§4. Odpowiedzialność

 

1.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

2.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ identyfikuje użytkowników serwisów wyłącznie po numerze telefonu abonenta. Operatorzy GSM nie udostępniają PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jakichkolwiek danych abonentów, w szczególności danych  osobowych.  PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z  Serwisów, w tym w szczególności Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich, przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.

3.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest podmiotem naliczającym  abonentom opłaty oraz rozliczającym  abonentów za korzystanie z Serwisów.

4.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji podmiotów trzecich, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

5.     Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

6.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

7.     W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne ponosi Użytkownik.

 

§5. Postanowienia końcowe

 

1.     Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.pfgroup.com.pl/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Obowiązek informacyjny dostępny pod adresem: https://agreement.pfgroup.pl/obowiazek-informacyjny/
 

_____________________________________________________________________________________________________________


Regulamin „Subskrypcje SMS Premium MT KASA”

§1. Uwagi ogólne

 

1.     „Subskrypcje Premium MT” (dalej Usługa lub Serwis) jest usługą dostępną dla abonentów sieci GSM sieci PTK Centertel sp. z o.o.

2.     Usługę świadczy firma PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 8A/16, 51-317 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000450948, kapitał zakładowy (opłacony): 5.000,00 PLN, NIP 8952018514, REGON 022058821.

3.     Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

4.     Każdy abonent, który przystępuje do korzystania z  Serwisu i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów Premium MT lub poprzez dedykowaną stronę internetową (dalej Użytkownik) lub poprzez WAP, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz poniższe załączniki:

 https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/polityka-ochrony-danych-osobowych.pdf
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/przetwarzanie-danych.pdf
https://www.cashbill.pl/download/dokumenty/zasady-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf

 

§2. Zasady korzystania z serwisów

 

1.     Serwis może zostać zamówiony za pomocą telefonu komórkowego lub w przypadku wybranych serwisów, za pośrednictwem dedykowanej serwisowi strony internetowej lub za pomocą WAP.

2.     Aby aktywować Serwis za pomocą telefonu komórkowego należy wysłać ze swojego numeru telefonu pod Numer Premium MT wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie subskrybowanego Serwisu (SMS aktywujący serwis jest bezpłatny). W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści stop [nazwa serwisu], na numer Premium MT dezaktywowanego Serwisu (SMS dezaktywujący serwis jest bezpłatny).

 

Nazwa 
serwisu

Tematyka 
serwisu

Numer 
Premium 
MT 
do 
aktywacji 
serwisu

Aktywacja 
serwisu 
(słowo 
„start” 
jest 
nieobowiązkowe.
By 
aktywować 
serwis 
wystarczy 
wysłać 
SMS 
pod 
numer 
serwisu 

treści 
wpisując 
nazwę 
serwisu)

Częstotliwość 
otrzymywania 
serwisu 

numeru 
Premium 
MT

(z wyłączeniem wiadomości z potwierdzeniem zapisania się do serwisu oraz sposobie wypisania się z niego – są one darmowe).

Welcome Messager – pierwsza płatna wiadomość wysłana po zapisaniu się jest odpłatna.

Koszt 
otrzymania 
jednej 
wiadomości 
Premium 
MT

Numer 
Premium 
MT 
do 
dezaktywacji 
serwisu

Dezaktywacja
serwisu

kasa

Informacje o produktach i usługach
finansowych (m.in. kredytach gotówkowych, konsolidacyjnych, hipotecznych, pozabankowych, samochodowych, odnawialnych, firmowych i innych).

60216

start 
kasa

1 x dzień 
o godzinie:
12

2,46 zł 
z VAT

60216

stop 
kasa

 

3.     W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcje danego Serwisu za pośrednictwem strony internetowej, należy   wpisać w specjalnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej Serwisu, numer telefonu, dla którego dany Serwis ma zostać uruchomiony. Następnie, na wskazany numer telefonu, wysłany zostanie specjalny kod weryfikacyjny, który w celu zakończenia zamówienia Serwisu należy wpisać w odpowiednim polu formularza internetowego.

4.     W przypadku, gdy istnieje możliwość bezpłatnego zapisania się na subskrypcję danego Serwisu poprzez WAP, aktywacja subskrypcji następuje przez wybranie linku służącego do zamówienia np.: <zamawiam> na stronie aktywacji Serwisu.

5.     Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie SMS o skutecznej aktywacji  Serwisu,  o sposobie, częstotliwości i koszcie otrzymania Serwisu a także o dokładnym sposobie wypisania się z Serwisu. Komunikat wysłany jest bezpośrednio przez Operatora GSM po zapisaniu się Użytkownika na Serwis.

6.     Użytkownik płaci tylko za Premium MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

7.     Wiadomości w ramach realizacji Serwisu wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu częstotliwościach, które wskazano powyżej.

8.     Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium MT w częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu.

9.     Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu. Sposób dezaktywacji danego Serwisu opisany jest odpowiednio w ust. 2.1. powyżej.

10.   Warunkiem skorzystania z  Serwisu jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu  pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

11.   Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są bezpośrednio przez Operatorów Sieci GSM.

12.   Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu komórkowego abonenta zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.

13.   Opłata za połączenie z WAP nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

14.   Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

15.   Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

16.   Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

17.   Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

 

§3. Reklamacje

 

1.     Reklamacje dotyczące działania Serwisu można przesyłać na adres e-mail: reklamacje@pfgroup.com.pl.

2.     Reklamacje dotyczące błędnego naliczania opłat należy składać u właściwego Operatora GSM. PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest podmiotem naliczającym jakiekolwiek opłaty i nie posiada dostępu do sieci telekomunikacyjnej operatora GSM umożliwiającej dokonanie jakiejkolwiek weryfikacji w powyższym zakresie.

3.     Reklamacje dotyczące wszystkich innych kwestii, poza wyniesionymi w ust. 1 i 2 powyżej, należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@pfgroup.com.pl.

4.     Każda reklamacja winna zawierać numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej). Operatorzy GSM nie udostępniają PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jakichkolwiek danych osobowych i teleadresowych abonentów.

5.     Reklamacje rozpatrywane są przez PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w terminie 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymał reklamację.

6.     W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poinformuje Użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres wskazany uprzednio przez Użytkownika.

 

§4. Odpowiedzialność

 

1.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

2.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ identyfikuje użytkowników serwisów wyłącznie po numerze telefonu abonenta. Operatorzy GSM nie udostępniają PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jakichkolwiek danych abonentów, w szczególności danych  osobowych.  PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z  Serwisów, w tym w szczególności Serwisów dedykowanych dla osób pełnoletnich, przez Użytkowników do tego nieuprawnionych.

3.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest podmiotem naliczającym  abonentom opłaty oraz rozliczającym  abonentów za korzystanie z Serwisów.

4.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji podmiotów trzecich, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

5.     Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

6.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

7.     W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne ponosi Użytkownik.

 

§5. Postanowienia końcowe

 

1.     Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2.     PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.pfgroup.com.pl/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Obowiązek informacyjny dostępny pod adresem: 
https://agreement.pfgroup.pl/obowiazek-informacyjny/