800 300 Big Rfff Ver Nowy Obraz - mapa bitowa Jo Sp PFG-970-x-250-(-baner-statyczny-) Infolinia Sms PRACUJ Z NAMI
Jesteś tutaj:
Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Regulamin - Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego należącego do Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Postanowienia ogólne:

Właścicielem serwisu internetowego jest firma PROGRESS FINANCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 8A/16, 51-317 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000450948, kapitał zakładowy (opłacony): 5.000,00 PLN, NIP 8952018514, REGON 022058821.
 • Każdy użytkownik korzystając z serwisu internetowego, przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje tym samym warunki regulaminu.
 • Serwis internetowy jest stroną internetową zawierającą informacje związane z rynkiem finansowym, bankowym i ekonomicznym. Materiały i informacje zawarte w serwisie pochodzą z Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, od instytucji współpracujących, powiązanych oraz od osób trzecich na podstawie zawieranych odrębnych umów. Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ani administratorzy prowadzący serwis nie ingerują w treść materiałów z zastrzeżeniem postanowień regulaminu. Serwis internetowy nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe. Zasoby serwisu mają charakter informacyjny i nie tworzą zobowiązań po stronie Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, jako właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji, usuwania, zawieszania oraz przerywania dowolnej funkcji oraz właściwości serwisu internetowego bez powiadamiania użytkowników.

Odpowiedzialność stron:

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Każdy z użytkowników zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich dotyczących materiałów zawartych w serwisie.
 • Wykorzystanie przez użytkownika materiałów zawartych w serwisie do celów komercyjnych, może nastąpić jedynie pod warunkiem wyraźnego uzyskania pisemnej zgody i w ramach przeznaczenia określonego ze strony Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na stronach serwisu, Należą do ich właścicieli i podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Użytkownik uprawniony jest do wykorzystania informacji oraz zasobów serwisu wyłącznie na użytek własny. W szczególności dane oraz wszelkie inne materiały zawarte w serwisie podlegające ochronie z tytułu prawa autorskiego nie mogą być wykorzystane w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej. Wyłącznie na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za podjęte decyzje oraz sposób wykorzystania informacji zawartych w serwisie.
 • Wszelkie straty oraz pokrycie roszczeń podjęte na skutek zawinionych działań a także zaniechania użytkownika związanych z jego zachowaniem niezgodnym z regulaminem oraz przepisami prawa lub w inny sposób nagannymi zobowiązany jest pokryć użytkownik serwisu. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich (w tym dochodzonych przed sądem) skierowanych przeciwko Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oświadcza, że informacje i materiały zawarte w zasobach serwisu internetowego są uzyskiwane ze źródeł ogólnie dostępnych, redagowane i wykorzystywane zgodnie z prawem, należytą starannością oraz zasadami współżycia społecznego. Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ze względu na specyfikę świadczonych usług nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, merytoryczną trafność, kompletność oraz prawdziwość informacji zawartych w zasobach serwisu internetowego. Przedstawione oferty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 K.C (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 • Jakiekolwiek informacje zawarte w serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 • Opinie i poglądy wyrażane przez użytkowników w ramach komentarzy nie muszą odzwierciedlać opinii i poglądów właściciela serwisu i Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie bierze za nie odpowiedzialności.
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na należącej doń stronie internetowej, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu oraz nie może zagwarantować działania serwisu bez awarii systemów łączności telekomunikacyjnych lub innych przerw lub szkód przez niewywołanych.
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo umieszczania odnośników, reklam i innych materiałów prowadzących do innych stron i serwisów internetowych, które mogą prowadzić do stron i serwisów należących do podmiotów współpracujących lub innych właścicieli.
 • Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi usług reklamowanych lub sprzedawanych za pośrednictwem serwisu, gdyż sprzedawcą lub usługodawcą jest inna firma.
 • Odpowiedzialności za treści, politykę prywatności i ochronę danych osobowych na stronach partnerów i reklamodawców umieszczających swoje oferty w serwisie spoczywa na tych firmach.
Przetwarzanie danych osobowych:
 • Dane osobowe użytkownika pozostają jego własnością i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 ze zmianami), mogą być przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie podanych przez użytkownika danych i informacji do celów wewnętrznych statystycznych i marketingowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu, które jest równoznaczne z podpisem pod zamieszczoną na stronie klauzulą.
 • Wypełniając formularz kontaktu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz podmioty z nim współpracujące danych osobowych użytkownika do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem oczekiwanych usług przez Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych.
 • Użytkownik dane z wypełnionego formularza przekazuje Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, Że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 • Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w serwisie, oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Dane dotyczące użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie zainteresowań, potrzeb (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby użytkownika, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.
Świadczenie usług drogą elektroniczną:
 • Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością swojego adresu poczty elektronicznej, zgadza się na przesyłanie przez Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością na adres reklamacje@pfgroup.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni, a o jej wyniku użytkownik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.
Postanowienia końcowe:
 • Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu.
 • Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, a w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwe miejscowo i rzeczowo z uwzględnieniem siedziby Progress Finance Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością sądy powszechne.
Znajdź kredyt dla siebie!

Otrzymuj informacje dot. finansów na swój telefon komórkowy!

Wyślij bezpłatnego SMS-a
o treści KREDYT 
na numer 60216
*koszt 2,46 zł z VAT/interwał codziennie
**wysyłając SMS-a, akceptujesz
regulamin

Szybki kontakt

E-mail:
Imię i nazwisko:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.